Trygghet och studiero

Stallets trivselregler

Gör mot andra som du vill att andra ska göra mot dig

Ta ansvar för det du gör  

Bry dig om vår miljö och våra saker                    

Ett övergripande mål på Stallet är att både barn och vuxna känner trygghet och visar varandra ömsesidig respekt.  Detta är också förutsättningen för att våra barn ska få studiero på Stallet. Från och med det att barnen börjar på förskolan bemöts de som individer, vars olikheter berikar våra gemensamma projekt. När barnen gör saker tillsammans tränar de på att sätta ord på sina känslor, tankar och lyssna på varandra, grunderna för förmågan att samspela.

Alla barn på Stallet, mellan 5-10 år, har regelbundet något vi kallar Vänskapsarbete. Där arbetar vi med att ge barnen fler redskap för att hantera den sociala samvaron genom dramalek, improvisationer, forumspel och samtal.

Både i förskolan och på skolan arbetar vi med barnmassage. Vid dessa tillfällen masserar barnen varandra under en pedagogs ledning.

Konflikthantering  – Alla vi människor kan hamna i konfliktsituationer. På Stallet har vi en tydlig gång för hur vi vuxna går tillväga för att stödja barnen, att på ett konstruktivt sätt lära sig att själva lösa sina konflikter.

Kränkande behandling – Vi ser mycket allvarligt på kränkande behandling. Alla pedagoger har till uppgift att vara observanta, omgående ta tag i och följa upp situationer där kränkningar förekommer bland barnen utifrån vår processkarta i ämnet.

Kartläggning – Vi pedagoger kartlägger tillsammans med barnen vilka platser på Stallet som upplevs ha ökad risk med tanke på kränkande behandling och bevakar dessa extra noggrant.

I skolan får eleverna en gång per termin inför utvecklingssamtalet svara på en trivselfrågor kring hur de upplever sin och andra barns situation på Stallet. Svaren följs upp av ansvarig lärare och som vid behov fördjupar sina kunskaper kring de eventuella svårigheter eller problem som framkommit.


Kontakt mellan vårdnadshavare och pedagoger på StalletLämning och hämtning
Förskolan och skolan/fritidshemmet har en daglig kontakt med hemmen vid lämning och hämtning av barnen. Rutinerna vid dessa tillfällen skapar pedagogerna och vårdnadshavarna tillsammans. Vårt mål är att ni vårdnadshavare ska känna er trygga när ni lämnar era barn hos oss på Stallet.

Inskolning- och utvecklingssamtal 
På förskolan erbjudes ett inskolningssamtal i samband med att barnet börjar på förskolan. Alla förskolebarns föräldrar erbjuds ett utvecklingssamtal under vårterminen.

Förskoleklass barnen och deras vårdnadshavarna inbjuds till ett inskolningssamtal under höstterminen. De möts igen för utvecklingssamtal under vårterminen.

Under utvecklingssamtalet i förskolan och i förskoleklass formuleras, om behov framkommer, mål för vad verksamheten ska göra för att bättre bemöta barnet i dess utveckling och lärande.

Under årskurs 1-3 inbjuds barnet och vårdnadshavarna till ett utvecklingssamtal varje termin. I den framåtsyftande planeringen som utarbetas vid dessa tillfällen, formuleras mål utifrån läroplanens kursplaner.

Föräldramöte
Vi har ett föräldramöte under höstterminen. Vårdnadshavarna bjuds dessutom in till olika former av festligheter så som utställningar och scenframträdanden under läsårets gång.

Comments are closed.