Skola

 

Stallets skola och fritidshem är inrymd i ett vackert kulturminnesmärkt stall, med en skolgård som utmanar eleverna till mycket lek. Våra cirka 100 elever i åldrarna 6 till 10 år är fördelade på en förskoleklass och tre åldersblandade klasser årskurs 1-3. Eleverna i förskoleklass får under vårterminen tillhörighet i en av de årskursblandade klasserna.

Pedagogerna som arbetar på skolan är utbildade lärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare, idrottslärare och specialpedagog. Vi har också ämnesutbildad slöjdlärare, musiklärare och talpedagog.

Trygghet och lärande

För att vi människor ska utvecklas och lära oss nya saker behöver vi få vara i miljöer som utmanar oss och där vi känner tillit och trygghet med varandra.

I vårt Vänskapsarbete får eleverna träna på att förstå och hantera sina egna samt bemöta andras känslor. Genom dramalek och kamratövningar kan de få tekniker för hur de kan hantera olika sociala situationer t.ex. hur de kan göra för att komma med i en lek. Vi arbetar också med barnmassage, vilket är ett uppskattat inslag som skänker lugn.

Elevernas språkutveckling står högt på vår agenda. Vi möter eleverna på deras egen nivå så väl när det gäller att läsa, skriva som att uttrycka sig verbalt.

I matematik utgår vi från laborationer med konkret arbetsmaterial både när vi tränar de fyra räknesätten och vid problemlösning.

Engelska språket möter eleverna främst genom ramsor, sånger och i dialoger.

De natur- och samhällsorienterande ämnena låter vi löpa under en treårsperiod med fördjupningar i historia/religion, biologi och geografi.

Eleverna har från och med förskoleklass musik och idrott med ämneslärare.

Slöjd, bild och äventyrspedagogik är betydelsefulla ämnen här på Stallets skola.

Eleverna tränar på att synliggöra sitt eget lärande och reflektera över det. De sätter sedan tillsammans med sina föräldrar och lärare upp mål att arbeta mot i den framåtsyftande planeringen.

Comments are closed.