Förskola

 

Stallets förskola har barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är fördelade på två åldersgrupper, 1-3 respektive 3-5 år för att kunna åldersanpassa både dagliga aktiviteter och pedagogiska miljöer. Våra fyraåringar och femåringar har dessutom åldershomogena gruppaktiviteter i fyra- respektive femårsgruppen.

Förskolans lokal är arkitektritad i form av järnvägsstallar och är byggd 1980. Den är omgiven av en stor fin gård med stimulerande lekredskap. Utelek och naturupplevelser är ett dagligt inslag i vår verksamhet.

Trygghet och lärande

Stallets barn ska kunna känna tillit och få utmaningar i sitt kunskapssökande. Pedagogerna som arbetar på förskolan är utbildade lärare, förskollärare och barnskötare. Vi lägger stor vikt vid personlig och social utveckling. Varje barn har sin egen utvecklingsplan med portfolio. Tillsammans med varje barns föräldrar sätter vi upp mål och planerar för hur vi vuxna ska utmana och stödja barnet i dess utveckling och inlärning.

Det är viktigt att barnen blir accepterade och känner tillit till varandra och med oss vuxna. Både små och stora barns inflytande har vi i fokus. Leken liksom skapande  har stort utrymme i vår verksamhet. Barn ska känna sig trygga hos oss och därför arbetar vi med något som kallas vänskapsarbete för de större barnen. I det arbetet får barnen kunskap om sitt förhållningssätt till omvärlden.

Vi arbetar med massage i olika former. Målet med massagen är att bygga upp en positiv fysisk kontakt mellan barnen och därigenom minska aggressivitet, oro och lösa spänningar.

I vår idrottssal Hagen har förskolans äldre barn idrott och rörelse. Idrotten leds av lärare med idrottsutbildning inriktad mot förskolebarn. De yngsta barnen har rytmik och rörelse på avdelningen.

Förskolan lägger stor vikt vid att utmana barnens språkutveckling. Vi arbetar med rim och ramsor, sjunger, dramatiserar, läser och skriver tillsammans. I den fria leken övas kommunikation på många olika sätt, dessutom får barnen träna på att uttrycka sig i grupp under samlingar i olika former.

Barnen tränar matematiska begrepp och utmanas i problemlösning på ett lekfullt sätt i vardagliga situationer.

Utifrån barnens intressen fördjupar vi oss naturorienterade ämnen och teknik.

Comments are closed.