Barn och elevvård

Barn och elevvård

 

Stallets elevhälsoteam

I Stallets skolas elevhälsoteam ingår rektor, btr. rektor/specialpedagog, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Kurator konsulteras och tas in vid behov. På förskolan består motsvarande team endast av rektor och specialpedagog.

Elevhälsoteamets uppgift består i att vid behov stödja barn, lärare/pedagoger och föräldrar. Då vi behöver experthjälp söker vi stöd genom kommunens elevstödsenhet eller andra konsulter.

Varje hösttermin har vi på Stallet barn- och elevgruppskonferenser där rektor, specialpedagog och skolsköterska tillsammans med ansvarig lärare/pedagog går igenom hur barngrupperna och klasserna fungerar samt vilka behov de har och hur dessa tillmötesgås. Barn- och elevgruppskonferenserna följs sedan upp vid ett möte under vårterminen.

Rektors ansvar

Rektor har det övergripande ansvaret för Stallets övergripande verksamhet och de elevvårdande åtgärderna. Rektor har kontinuerliga möten med btr. rektor/specialpedagog och skolsköterska för att bli informerad om de insatser som ges elever/barn med särskilda rättigheter.

Rektor fattar beslut som gäller förändring i barns skolgång, anmälningar till socialkontoret och till kommunens elevvårdsteam. Rektor och btr. rektor/specialpedagog ansöker om pengar för barn i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogens ansvar

Btr. rektor/specialpedagog kartlägger vid terminsstart tillsammans med lärare/pedagoger barnens och elevernas behov av extra insatser. En plan utarbetas för hur behoven ska bemötas och kontinuerligt utvärderas.

Btr. rektor/specialpedagog handleder vid behov lärare/pedagoger och föräldrar. Vid dessa möten på förskolan upprättas en handlingsplan, i vilken mål för vad som ska ändras i verksamheten för att möta barnets/elevens behov tas fram. Från och med förskoleklass görs vid behov en pedagogisk utredning och vid behov upprättas ett åtgärdsprogram i samverkan mellan ansvariga lärare och föräldrar. Övriga lärare/pedagoger som finns runt barnet/eleven i det dagliga arbetet på Stallet informeras därefter om vilka åtgärder som planerats att sättas in och vad det innebär för var och en i arbetslaget. Handlingsplaner och åtgärdsprogram följs upp och utvärderas regelbundet.

Skolhälsovården

Barnen i förskolan hör till BVC när det gäller hälsovård. Från och med förskoleklass tar skolhälsovården över ansvaret för eleverna från BVC och följer sedan eleverna genom hela grundskolan. Stallets skolsköterska är på Stallet torsdag förmiddag och vår skolläkare kommer vid några tillfällen varje termin, se vidare länken skolhälsovård. Vår skolpsykolog är stationerad på Häggviksskolan, men kommer till oss på Stallet vid olika tillfällen. Kurator anlitar vi utifrån behov.

Comments are closed.